За нас

В ОУ "Св. Паисий Хилендарски" се обучават 43 ученика от с. Каменово и от с. Равно. Учениците са разпределени в четири паралелки, както следва:

  • I - IV клас с класен ръководител В. Христова;
  • II - III клас с класен ръководител Р. Халилова ;
  • V - VI клас с класен ръководител Ю. Мюмюн;
  • VII - VIII клас с класен ръководител А. Хасан.

Всички учители са с висше образование.

Всички ученици от началет етап са включени в програмата за целодневно обучение. Пътуващите ученици получават безплатен обяд и специализиран превоз.

Училището работи по следните проекти:

  • Проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образовонието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес";
  • Целия педагогически персонал участва в проекта "Квалификация на педагогическите специалисти";
  • Кандидастваме по проект НП ИКТ в училище.

Учениците редовно посещават консултациите по различни предмети. Всички от V - VIII клас участват в националната кампания "Участвам и променям".

В училище има създаден празничен календар и всеки празник се отбелязва подобаващо, като се спазват задължителните ритуали.

В Допълнителния час по Физическо възпитание и спорт се организират колопоходи и излети сред природата.

 

 


Изгодни оферти за дрехи