Добре дошли на страницата на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Равно

ИСТОРИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО В СЕЛО РАВНО

     От писмо  № 06254 от 25.10.2004 г., получено от   Националния музей на образованието  в  гр. Габрово  узнаваме, че в „ Статистика на училищата  за учебната 1896/1897 година в Княжество България” в с. Узунджаалан (Равно) функционира  турско частно училище. В спомените си  възрастни хора потвърждават съществуването на тъй наречените „събян мектеби”  още  около 1865 година. Това са вид килийни училища към джамиите с изучаване на  арабско четмо и писмо, части от Корана и ритуални молитви на  арабски език.

     През периода 1922 –1926 година в с.Равно започва масово заселване на  бежанци-добруджанци, прогонени от румънските власти. Още през 1924 година  е изградена тричленна  училищна комисия, която след три месеца прераства в училищно настоятелство и инициира  откриването на светско училище за децата българчета. Наемат една стая в къщата на  Енчо Димитров. Занятията започват на  22.09.1924 година. За първи учител  е нает Илия Пенев от с. Каба кулак  (Ушинци) Разградска област. Записани са 9 деца от  различни възрастови групи.  В продължение на 10 години училището  се помещава в различни къщи. През 1935 година  започва строителството на училищна сграда. С доброволен труд и дарение се включва цялото население. Възрастна, богата туркиня на име  Фатме  Чобанова, дарява  за основите на сградата 500 броя дялани камъни. На 08.11.1936 година ( Димитровден ) е извършено освещаване на сградата. Братята  Иван и Тодор Сапунови  имат особени заслуги за развитието на образователното дело в с.Равно. Съпругата на Тодор Сапунов, Надежда  Сапунова  е работила в училището повече от 25 години като  директор и учителка. Това семейство  е оставило  светла диря  в душите  на равненчени. Те помнят „Госпожата Надежда ” освен като учителка и като фелдшер. Тодор Сапунов –„Даскалът” всеки ден, повече от 30 години, пътува пеша 3 км между двете села Равно и Каменово, без да чака кола или автобус.  Учителската им диря е  чисто възрожденска и високо патриотична. Достоен пример за бъдещите поколения. През 1946 година училището е преобразувано от първоначално в основно с директор Тодор Сапунов. То просъществува само 2 години и  поради малкия брой на децата  пак е преобразувано в начално училище. През 1947 година се открива турско основно училище „Назъм Хикмет”. Директори  са били Ахмед Вейсалов, Ахмед Османов и Али Абтулов. През 1959/1960 година българското начално училище „Отец Паисий” и турското основно училище  „Назъм Хикмет” се сливат в едно  с името Народно основно училище „Отец Паисий”. Директор на училището е  Мария Петрова. Под нейно ръководство са обзаведени  кабинети  по химия, биология, математика  и  чужди езици. В началото на учебната 1967/1968 година е завършена и обзаведена с машини и съоръжения за трудово  обучение нова помощна сграда.  Днес сградата се ползва за физкултурен салон и компютърна зала. През 1971 година се закрива  прогимназиалния  курс  и училището се преобразува в Народно начално училище с директор Димитричка  Кръстева Гайдарова. Въвежда се  полуинтернатно обучение. Доставени са много учебно-технически средства. За учениците от първи клас е приспособено  специално помещение за обеден сън. През 1976 година се открива ученически стол.  През 1990 година училището от начално е преобразувано в основно с директор Исмаил Абтулов Хасанов. От 1992 година до 2002 година  директор е Йордан Цонев от град Русе. През 2002 година директор на училището  е Шинаси Алиев Абтулов, който полага грижи за  осигуряване на финансови средства за подмяна на  остарялата дограма  и парно отопление на  сградата.  По случай  80 годишния юбилей на училището със заповед № ЗД – 14 – 29 от 8 април 2005 година  на Министерството на образованието и науката е изменено  името на училището от ОУ „ Отец Паисий” на  ОУ „ Свети Паисий Хилендарски ”. От 2011 година директор на училището  е Нургюл Мюмюн Солак. Обучението се води в слети паралелки. Педагогическият колектив усърдно работи за прилагане на иновациите  в образователното дело и успешно  участва в отделни програми.  

                                                                                                                                                                            Исмаил Абтулов 


Изгодни оферти за дрехи